Sylabus předmětu 4MM101 - Matematika pro ekonomy (FIS - ZS 2011/2012)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: 4MM101
Název v jazyce výuky: Matematika pro ekonomy
Název česky: Matematika pro ekonomy
Název anglicky: Mathematics for Economists
Počet přidělených ECTS kreditů: 6 (1 ECTS kredit = 26 hodin studijní zátěže)
Forma výuky kurzu: prezenční; 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně) při semestrální výuce
Forma ukončení kurzu: zkouška
Jazyk výuky: čeština
Doporučený typ a ročník studia: bakalářský (první cyklus): 1
Semestr: ZS 2011/2012
Vyučující: Mgr. Barbora Batíková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. RNDr. Slavomír Burýšek, CSc. (cvičící, zkoušející)
doc. RNDr. Věra Burýšková, CSc. (cvičící, zkoušející)
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. (přednášející, zkoušející)
RNDr. Lada Eliášová (cvičící, zkoušející)
doc. RNDr. Jiří Henzler, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
RNDr. Hana Hladíková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Mgr. Ondřej Honzl (cvičící, zkoušející)
RNDr. Richard Horský (cvičící, zkoušející)
doc. RNDr. Miloš Kaňka, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
RNDr. Jiří Nečas (cvičící, zkoušející)
Miroslava Otavová, prom. mat. (cvičící, přednášející, zkoušející)
RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Eva Valentová (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Zeithamer, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Eva Zelinková (cvičící, zkoušející)
Omezení pro zápis: žádné
Doporučené doplňky kurzu: žádné
Vyžadovaná praxe: žádná
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty se základními pojmy a postupy lineární algebry,
diferenciálního a integrálního počtu a se základními postupy řešení
diferenciálních rovnic. Jedná se o pojmy a postupy nezbytné ke studiu
ekonomie (např. všechny mezní hodnoty jsou derivace).
 
Výsledky učení:
Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen:
1) řešit soustavy lineárních rovnic;
2) vypočítat inverzní matici, resp. rozhodnout, zda inverzní matice existuje;
3) pomocí inverzních matic řešit jednoduché maticové rovnice;
4) stanovit determinant matice, užít Cramerovo pravidlo;
5) vypočítat derivace elementárních funkcí, vypočítat limity pomocí L'Hospitalova pravidla a užít věty o významu první a druhé derivace pro průběh funkce, vyšetřit průběh funkce;
6) stanovit lokální a vázané extrémy funkcí dvou proměnných;
7) užít metodu integrace per partes a substituční metodu pro výpočet neurčitých integrálů;
8) užít Newtonovu definici určitého integrálu a definici nevlastního integrálu.
 
Obsah předmětu:
1) Operace s aritmetickými vektory (lineární kombinace, lineární závislost a nezávislost vektorů, skalární součin).
2) Matice, hodnost matice. Soustavy lineárních rovnic, Frobeinova věta.
3) Násobení matic, regulární matice, inverzní matice, maticové rovnice, determinanty a jejich užití.
4) Limita posloupnosti, limita funkce jedné proměnné.
5) Spojitost funkce jedné proměnné.
6) Derivace funkce jedné proměnné, derivace vyšších řádů, L'Hospitalovo pravidlo.
7) Význam první a druhé derivace pro průběh funkce (monotónní funkce, lokální extrémy, konvexita a konkávita, inflexní body), extrémy funkce jedné proměnné, průběh funkce.
8) Funkce dvou proměnných, parciální derivace, pariální derivace druhého řádu, hladké funkce prvního a druhého řádu, lokální extrémy, vázané extrémy, metoda Jacobiho determinantu, metoda Lagrangeových multiplikátorů.
9) Primitivní funkce, neurčitý integrál (metoda per partes a substituční metoda), integrace racionálních funkcí.
10) Určitý integrál, nevlastní integrál.
11) Diferenciální rovnice, diferenciální rovnice prvního a druhého řádu s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou.
12) Rezerva.
 
Způsob studia, metody výuky a studijní zátěž (počet hodin):
DruhPrezenční studium
Účast na přednáškách26 h
Příprava na přednášky26 h
Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech26 h
Příprava na cvičení/semináře/tutoriály26 h
Příprava na průběžný test (testy)13 h
Příprava na závěrečný test13 h
Příprava na závěrečnou ústní zkoušku26 h
Celkem156 h
 
Způsoby a kritéria hodnocení:
DruhPrezenční studium
Absolvování průběžného testu (testů)20 %
Absolvování závěrečného testu40 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky40 %
Celkem100 %
 
Hodnocení:
Zkoušky
1Výborně (90 - 100 %)
2Velmi dobře (75 - 89 %)
3Dobře (60 - 74 %)
4Nedostatečně (0 - 59 %)

Zápočty
ZZapočteno
NZNezapočteno

Zvláštní podmínky a podrobnosti:
lze opakovat zkoušku, je-li student hodnocen známkou4+
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DJ.Klůfa.: Matematika pro studenty VŠE. Ekopress, Praha 2011. ISBN 978-80-86929-74-3
DM.Kaňka: Sbírka řešených příkladů z matematiky. Ekopress, Praha 2009. ISBN 978-80-86929--53-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura

 
Periodické rozvrhové akce:
DenOd-doMístnostOborVyučujícíTypČetnostKapacita
Pondělí09:15-10:45JM 188 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
H. HladíkováCvičeníKaždý týden30
Pondělí09:15-10:45JM 165 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
E. ZelinkováCvičeníKaždý týden30
Pondělí11:00-12:30JM 290 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
H. HladíkováCvičeníKaždý týden30
Pondělí11:00-12:30JM 189 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
E. ZelinkováCvičeníKaždý týden30
Pondělí12:45-14:15JM 165 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
O. HonzlCvičeníKaždý týden30
Pondělí12:45-14:15JM 288 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
E. ZelinkováCvičeníKaždý týden30
Pondělí14:30-16:00JM 165 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
O. HonzlCvičeníKaždý týden30
Pondělí14:30-16:00JM 188 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
N. KaspříkováCvičeníKaždý týden30
Pondělí14:30-16:00JM 105 (JM)B-ME-RC
B-ME-RC
B-ME-RC
B-ME-RC
B-PL-PL
B-PL-PL
B-PL-PL
B-PL-PL
J. CoufalPřednáškaKaždý týden250
Pondělí16:15-17:45JM 290 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
L. EliášováCvičeníKaždý týden30
Pondělí16:15-17:45JM 189 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
N. KaspříkováCvičeníKaždý týden30
Pondělí18:00-19:30JM 103 (JM)B-FU-UP
B-FU-UP
B-FU-UP
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
J. CoufalPřednáškaKaždý týden250
Pondělí18:00-19:30JM 288 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
L. EliášováCvičeníKaždý týden30
Pondělí18:00-19:30JM 165 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
N. KaspříkováCvičeníKaždý týden30
Úterý09:15-10:45JM 164 (JM)B-FU-UP
B-FU-UP
B-FU-UP
E. ValentováCvičeníKaždý týden30
Úterý09:15-10:45JM 188 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
I. SýkorováCvičeníKaždý týden30
Úterý09:15-10:45JM 165 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
B. BatíkováCvičeníKaždý týden30
Úterý11:00-12:30JM 364 (JM)B. BatíkováCvičeníKaždý týden25
Úterý11:00-12:30JM 189 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
R. HorskýCvičeníKaždý týden30
Úterý11:00-12:30JM 290 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
E. ValentováCvičeníKaždý týden30
Úterý12:45-14:15JM 364 (JM)B-KM-SM
E. ValentováCvičeníKaždý týden30
Úterý12:45-14:15JM 288 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
I. SýkorováCvičeníKaždý týden25
Úterý14:30-16:00JM 188 (JM)B-AI-IN
M. KaňkaCvičeníKaždý týden30
Úterý14:30-16:00JM 165 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
T. ZeithamerCvičeníKaždý týden25
Úterý14:30-16:00JM 252 (JM)B-KM-SM
B. BatíkováCvičeníKaždý týden30
Úterý16:15-17:45JM 252 (JM)B-KM-MM
M. KaňkaCvičeníKaždý týden25
Úterý18:00-19:30JM 165 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
M. KaňkaCvičeníKaždý týden25
Úterý18:00-19:30JM 288 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
T. ZeithamerCvičeníKaždý týden30
Středa07:30-09:00JM 314 (JM)B-ME-RC
H. HladíkováCvičeníKaždý týden30
Středa09:15-10:45JM 164 (JM)B-KM-SD
H. HladíkováCvičeníKaždý týden30
Středa09:15-10:45JM 288 (JM)B-ME-RC
J. NečasCvičeníKaždý týden30
Středa09:15-10:45JM 309 (JM)B-PL-PL
E. ZelinkováCvičeníKaždý týden30
Středa09:15-10:45JM 188 (JM)B-ME-MS
M. OtavováCvičeníKaždý týden30
Středa09:15-10:45JM 165 (JM)B-KM-SD
B-KM-MM
I. SýkorováCvičeníKaždý týden30
Středa11:00-12:30JM 165 (JM)B-KM-SD
T. ZeithamerCvičeníKaždý týden30
Středa11:00-12:30JM 290 (JM)B-ME-RC
M. OtavováCvičeníKaždý týden25
Středa11:00-12:30JM 237 (JM)B-PL-PL
J. NečasCvičeníKaždý týden30
Středa11:00-12:30JM 239 (JM)B-PL-PL
H. HladíkováCvičeníKaždý týden25
Středa11:00-12:30JM 103 (JM)B-ME-PP
B-ME-PP
B-ME-PP
B-ME-PP
B-ME-MS
B-ME-MS
B-ME-MS
B-ME-MS
I. SýkorováPřednáškaKaždý týden225
Středa11:00-12:30JM 164 (JM)B-KM-SD
E. ZelinkováCvičeníKaždý týden30
Středa12:45-14:15JM 103 (JM)B-KM-SD
B-KM-SD
B-KM-SD
B-KM-SD
B-KM-MM
B-KM-MM
B-KM-MM
B-KM-MM
B-KM-MM
B-KM-MM
M. KaňkaPřednáškaKaždý týden230
Středa12:45-14:15JM 165 (JM)B-KM-SE
B-KM-SE
B-KM-MM
E. ZelinkováCvičeníKaždý týden30
Středa12:45-14:15JM 164 (JM)B-KM-SE
B-KM-SE
M. OtavováCvičeníKaždý týden30
Středa14:30-16:00JM 103 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
M. KaňkaPřednáškaKaždý týden200
Středa14:30-16:00JM 314 (JM)B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
E. ValentováCvičeníKaždý týden25
Středa14:30-16:00JM 313 (JM)B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B. BatíkováCvičeníKaždý týden30
Středa14:30-16:00JM 104 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
B-EM-PE
T. ZeithamerPřednáškaKaždý týden200
Středa16:15-17:45JM 309 (JM)B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
B. BatíkováCvičeníKaždý týden30
Středa16:15-17:45JM 312 (JM)B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
E. ValentováCvičeníKaždý týden30
Středa16:15-17:45JM 165 (JM)B-ME-MS
M. KaňkaCvičeníKaždý týden30
Středa18:00-19:30JM 237 (JM)B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
E. ValentováCvičeníKaždý týden25
Středa18:00-19:30JM 239 (JM)B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
T. ZeithamerCvičeníKaždý týden25
Čtvrtek09:15-10:45JM 203 (JM)B-ME-MS
R. HorskýCvičeníKaždý týden30
Čtvrtek09:15-10:45JM 103 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
J. KlůfaPřednáškaKaždý týden215
Čtvrtek11:00-12:30JM 252 (JM)B-KM-MM
B-KM-MM
E. ValentováCvičeníKaždý týden30
Čtvrtek11:00-12:30JM 105 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
J. HenzlerPřednáškaKaždý týden200
Čtvrtek11:00-12:30JM 203 (JM)B-ME-MS
M. OtavováCvičeníKaždý týden30
Čtvrtek11:00-12:30JM 364 (JM)B-ME-RC
R. HorskýCvičeníKaždý týden30
Čtvrtek12:45-14:15JM 203 (JM)B-ME-PP
E. ValentováCvičeníKaždý týden30
Čtvrtek12:45-14:15JM 313 (JM)B-KM-SM
E. ZelinkováCvičeníKaždý týden30
Čtvrtek14:30-16:00JM 290 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
S. BurýšekCvičeníKaždý týden25
Čtvrtek14:30-16:00JM 313 (JM)B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
N. KaspříkováCvičeníKaždý týden25
Čtvrtek14:30-16:00JM 252 (JM)T. ZeithamerCvičeníKaždý týden25
Čtvrtek14:30-16:00JM 165 (JM)B-KM-SM
E. ZelinkováCvičeníKaždý týden25
Čtvrtek14:30-16:00JM 203 (JM)B-ME-PP
V. BurýškováCvičeníKaždý týden25
Čtvrtek14:30-16:00JM 288 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
M. OtavováCvičeníKaždý týden25
Čtvrtek16:15-17:45JM 288 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
B. BatíkováCvičeníKaždý týden30
Čtvrtek16:15-17:45JM 290 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
E. ZelinkováCvičeníKaždý týden30
Čtvrtek16:15-17:45JM 309 (JM)B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
N. KaspříkováCvičeníKaždý týden25
Čtvrtek16:15-17:45JM 203 (JM)B-ME-PP
E. ValentováCvičeníKaždý týden25
Čtvrtek18:00-19:30JM 105 (JM)B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B-AI-IN
B. BatíkováPřednáškaKaždý týden200
Čtvrtek18:00-19:30JM 165 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
N. KaspříkováCvičeníKaždý týden25
Čtvrtek18:00-19:30JM 164 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
R. HorskýCvičeníKaždý týden25
Čtvrtek18:00-19:30JM 237 (JM)B-FU-FI
B-FU-FI
B-FU-FI
V. BurýškováCvičeníKaždý týden25
Čtvrtek18:00-19:30JM 203 (JM)B-ME-PP
S. BurýšekCvičeníKaždý týden25
Pátek07:30-09:00JM 290 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
H. HladíkováCvičeníKaždý týden25
Pátek07:30-09:00JM 288 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
M. OtavováCvičeníKaždý týden30
Pátek09:15-10:45JM 105 (JM)B-KM-SE
B-KM-SE
B-KM-SE
B-KM-SE
B-KM-SM
B-KM-SM
B-KM-SM
B-KM-SM
B-KM-SM
B-KM-MM
B-AI-ME
B-AI-ME
B-AI-ME
B-AI-ME
B-AI-ME
B-AI-ME
M. OtavováPřednáškaKaždý týden200
Pátek09:15-10:45JM 165 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
I. SýkorováCvičeníKaždý týden25
Pátek09:15-10:45JM 164 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
H. HladíkováCvičeníKaždý týden30
Pátek11:00-12:30JM 164 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
R. HorskýCvičeníKaždý týden30
Pátek11:00-12:30JM 165 (JM)B-EM-PE
B-EM-PE
I. SýkorováCvičeníKaždý týden30
Pátek11:00-12:30JM 313 (JM)B-AI-ME
B-AI-ME
M. OtavováCvičeníKaždý týden30
Pátek12:45-14:15JM 313 (JM)B-AI-ME
B-AI-ME
B-AI-ME
B-AI-ME
I. SýkorováCvičeníKaždý týden30
Pátek12:45-14:15JM 165 (JM)B-KM-SM
R. HorskýCvičeníKaždý týden25
Pátek14:30-16:00JM 165 (JM)B-KM-MM
B-KM-MM
R. HorskýCvičeníKaždý týden30
 
Blokové rozvrhové akce:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Zařazení předmětu (studijní programy a skupiny předmětů):
FakultaKód programu/oboru/specializaceFormaSkupinaObdobí
FFUB-FU-BPprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-FU-DPprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-FU-FIprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-FU-UCprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-FU-UPprezenčnícVBZS 2012/2013
ZS 2013/2014
oPZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
B-FU-UP2prezenčnícVBZS 2014/2015
oPZS 2014/2015
FISB-AI-AIprezenčnícVBZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-AI-INprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
LS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
LS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-AI-MEprezenčníoPZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-KM-MMprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
LS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
LS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-KM-SDprezenčnícVBZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
LS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
LS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-KM-SEprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
LS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
LS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
LS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
LS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-KM-SMprezenčnícVBZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
LS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
LS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
C-MIMprezenčnícVBZS 2009/2010
LS 2009/2010
fVVLS 2010/2011
C-MIM-INDIVprezenčnífVZS 2012/2013
ZS 2013/2014
LS 2013/2014
M-KM-MMprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
oPZS 2006/2007
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
M-KM-SPprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
oPZS 2006/2007
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
FMVB-ME-MOprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-ME-MSprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-ME-PPprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-ME-RCprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-PL-PLprezenčnícVBZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
FPHB-EM-PEprezenčnícVBZS 2005/2006
ZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2005/2006
ZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
NFB-ESprezenčnícVBZS 2005/2006
oPZS 2005/2006
B-ES-AEprezenčnícVBZS 2005/2006
ZS 2006/2007
B-ES-EKprezenčnícVBZS 2005/2006
ZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
LS 2010/2011
ZS 2011/2012
LS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2005/2006
ZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2011/2012
LS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-ES-EKEprezenčnícVBZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-ES-NHprezenčnícVBZS 2005/2006
ZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
LS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2005/2006
ZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2011/2012
LS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
B-ES-REprezenčnícVBZS 2005/2006
ZS 2006/2007
ZS 2007/2008
ZS 2008/2009
ZS 2009/2010
ZS 2010/2011
ZS 2011/2012
LS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
oPZS 2005/2006
ZS 2007/2008
ZS 2011/2012
LS 2011/2012
ZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015
C-MIM-EKEprezenčnícVBZS 2012/2013
ZS 2013/2014
ZS 2014/2015

Skupiny předmětů (otevře/zavře se po kliknutí)
Kódy skupin předmětů se skládají z prvního písmene (malé písmeno) označujícího šíři programů, které skupinu využívají, a přípony (velká písmena a čísla) označující charakter skupiny v rámci daného programu.
 
Kódy prvních písmen
f* (fP, fJ1 etc.)fakultně specifické skupiny
c* (cP, cVOL etc.)celoškolně používané skupiny
o* (oP, oV etc.)oborově specifické skupiny (bakalářské programy)
h* (hP, hV etc.)oborově specifické skupiny (magisterské programy)
s* (sP, sV etc.)skupiny vedlejších specializací
 
Kódy přípon
*P (oP, hP etc.)povinné předměty
*V[*] (oV, hV1, cVB etc.)volitelné předměty
*J[*] (fJ1, oJ2, oJV etc.)jazykově (povinně volitelné) předměty
*SZ[*] (fSZ, hSZ etc.)státní zkoušky
*EXC (oEXC, hEXC etc.)zakázaný předmět
*VOR (cVOR, fVOR etc.)předměty nad rámec studijního plánu
*ZEXCN* (cZEXCNB etc.)předměty pro výměnné programy
*TVS[*] (cTVS1 etc.)tělesná výchova a sport


Poslední změnu provedla Ing. Helena Benáčanová, CSc. dne 3. 11. 2011.

Typ výstupu:


RSS exporty