Zadání závěrečné práce - Ing. Regina Polcarová - FMJH N-EM-6MM-MSI komb [sem 8, E]

Aplikace umožňuje zobrazit zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a tudíž nemusí přesně odpovídat výtisku.

 
Vysoká škola ekonomická v Praze
Katedra managementu informací
 Fakulta managementu
2009/2010
 
 

 
ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Regina Polcarová
Studijní program:Ekonomika a management
Obor:Management

Název tématu:Význam firemní kultury v podmínkách ekonomické krize

 

Rozsah práce:60
 

Rámcový obsah:
 
 1.V souvislosti s probíhající ekonomickou krizí roste u některých společností tlak na výkonnost pracovníků. Cílem práce je posoudit, do jaké míry se uplatňují deklarované zásady a hodnoty firemní kultury společnosti IKEA ve vztahu k pracovníkům provozů a na základě zjištěných skutečností pak navrhnout vhodná opatření.
 2.-
 3.-
 

Seznam odborné literatury:
 
1. BEZDĚKOVÁ, A. Analýza spokojenosti a motivace pracovníků ve vztahu k užívanému stylu řízení [elektronický zdroj]. Diplomová práce. 2006.
2. MADSEN, K. Moderní teorie motivace. Praha: Academia, 1979. ISBN 990000625X.
3. MADSEN, K. Teorie motivace : Srovnávací studie moderních teorií motivace. Praha: Academia, 1972. ISBN 990001816X.
4. LUKÁŠOVÁ, R. -- NOVÝ, I. Organizační kultura : od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0648-2.
 
 

Datum zadání diplomové práce: květen 2009
 
Termín odevzdání diplomové práce: duben 2010
 
 

Bc. Regina Polcarová
Řešitelka
 RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.
Vedoucí práce
 
 
 
doc. Ing. Dr. Jan Voráček, CSc.
Vedoucí ústavu
 prof. Radim Jiroušek, DrSc.
Děkan FMJH VŠE


RSS exporty